نوشته‌ها

آموزش oracle full text search

آموزش oracle full text search Context Cartridge, interMedia Text, Oracle Text تمام این مفاهیم یکی هستند. Context Cartridge برای Oracle8.0.x و interMedia در Oracle8i و Oracle Tex از نسخه Oracle9i به بعد استفاده می شود. Oracle Text چیست؟