نوشته‌ها

تنظیمات نسخه جاوا بعنوان پیش فرض در لینوکس

یک ترمینال با کاربر root باز کنید حال دستور زیر را بزنید تا ببینید که بطور پیش فرض از چه جاوایی استفاده می شود # java -version openjdk version “۱٫۸٫۰_۱۹۱” OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_191-b13) OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.191-b13, mixed mode)