سر فصل دوره Oracle Database 11g Administration Workshop II

Oracle Database 11g: Administration Workshop II Release 2

این درس مدیر بانک اطلاعاتی را فراتر از وظایف اساسی تحت پوشش در کارگاه اول گفته شد , راهنمایی می کند.

دانش آموز در این دوره می آموزد:

۱- درک بسیار عمیق از مهم ترین کار های DBA یعنی تهیه پشتیبان و بازیابی اطلاعات .

۲-مفاهیم و معماری مفصل پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات، همراه با مراحل چگونه انجام آن به روش ها و در وضعیت های مختلف.

۳-نحوه تعریف و آزمون سناریو های پشتیبان گرفته شده و بازیابی اطلاعات توسط خودتان .

۴-نحوه استفاده از بزارهای پیشنهاد دهنده اوراکل برای مدیریت موثر حافظه و چگونه ارزیابی عملکرد و تنظیم آن.

۵-انواع فن آوری های flashback یا برگشت به زمان قبل

۶- زمان بندی برنامه در داخل و خارج از پایگاه داده

۷-کنترل استفاده از منابع سامانه .

پیشنیاز:

Oracle Database 11g: Administration Workshop I Release 2

پیش نیازها پیشنهاد شده

Oracle Database 11g: Administration Workshop I Release 2

Oracle Database 11g: SQL fundamental I & II

Oracle Database 11g PL/SQL Fundamentals Release 2

سرفصلها:

I Introduction
Course Objectives I-2
Suggested Schedule I-3
Oracle Database 11g: “g” Stands for Grid I-4
Grid Infrastructure for Single-Instance I-6
Course Examples: HR Sample Schema I-8
۱ Core Concepts and Tools of the Oracle Database
Objectives 1-2
Naming the Core Components of an Oracle Database Server 1-3
Oracle Database Server Architecture Overview 1-4
Instance-Database Configurations 1-6
Naming the Memory Structures of an Oracle Database Instance 1-7
Oracle Database Memory Structures 1-8
Process Architecture 1-10
Process Structures 1-11
Adding Process Names 1-13
Process Startup Sequence 1-14
Database Storage Architecture 1-15
Logical and Physical Database Structures 1-17
Automatic Storage Management 1-19
ASM Storage Components 1-20
ASM Instance 1-21
DBA Configuration Tools 1-23
Management Framework and Related DBA Tools 1-25
Facilitating Database Management with Oracle Restart 1-26
Notes: Facilitating Database Management with Oracle Restart 1-27
Quiz 1-28
Summary 1-29
۲ Configuring for Recoverability
Objectives 2-2
Purpose of Backup and Recovery Functionality 2-3
Typical Backup and Recovery Tasks 2-4
Oracle Backup and Recovery Solutions 2-5
iiiOracle Backup Solutions 2-6
Terminology Review 2-7
What You Already Know: Oracle-Suggested Backup 2-9
Using Recovery Manager 2-10
Types of RMAN Commands 2-11
Job Commands: Example 2-12
Configuring Your Database for Backup and Recovery Operations 2-13
ARCHIVELOG Mode 2-14
Configuring ARCHIVELOG Mode 2-15
Configuring Archive Log Destinations 2-16
Guaranteeing Archive Log Success 2-17
Specifying a Retention Policy 2-19
A Recovery Window Retention Policy: Example 2-21
Using a Fast Recovery Area 2-22
Defining a Fast Recovery Area 2-24
Fast Recovery Area Space Management 2-25
Fast Recovery Area Space Usage 2-27
What Is Done Automatically for You 2-29
Monitoring the FRA 2-30
Benefits of Using a Fast Recovery Area 2-31
Quiz 2-32
Summary 2-34
Practice 2 Overview: Configuring for Recoverability 2-35
۳ Using the RMAN Recovery Catalog
Objectives 3-2
RMAN Repository Data Storage: Comparison of Options 3-3
Storing Information in the Recovery Catalog 3-4
Reasons to Use a Recovery Catalog 3-5
Creating the Recovery Catalog: Three Steps 3-6
Configuring the Recovery Catalog Database 3-7
Creating the Recovery Catalog Owner 3-8
Creating the Recovery Catalog 3-9
Managing Target Database Records in the Recovery Catalog 3-10
Registering a Database in the Recovery Catalog 3-11
Using Enterprise Manager to Register a Database 3-12
Unregistering a Target Database from the Recovery Catalog 3-13
Cataloging Additional Backup Files 3-14
Recovery Catalog Resynchronization: Concepts 3-16
Manually Resynchronizing the Recovery Catalog 3-17
Using RMAN Stored Scripts 3-18
ivExecuting RMAN Stored Scripts 3-19
Maintaining RMAN Stored Scripts 3-20
Backing Up the Recovery Catalog 3-21
Re-Creating an Unrecoverable Recovery Catalog 3-22
Exporting and Importing the Recovery Catalog 3-23
Upgrading and Dropping the Recovery Catalog 3-24
IMPORT CATALOG Command 3-25
Creating and Using Virtual Private Catalogs 3-27
Using RMAN Virtual Private Catalogs 3-28
Recovery Catalogs Summary 3-30
Quiz 3-32
Summary 3-34
Practice 3 Overview: Using the RMAN Recovery Catalog 3-35
۴ Configuring Backup Settings
Objectives 4-2
Configuring Persistent Settings for RMAN 4-3
Viewing Persistent Settings 4-4
Control File Autobackups 4-5
Managing Persistent Settings 4-7
Using a Media Manager 4-8
Specifying a Backup Destination 4-10
Configuring and Allocating Channels 4-11
Creating Duplexed Backup Sets 4-12
Creating Duplexed Backup Sets Using CONFIGURE BACKUP COPIES 4-13
Backup Optimization 4-14
Saving Backup Space with Unused Block Compression 4-16
Compressing Backups 4-17
Using RMAN Backup Compression 4-18
Encrypting Backups 4-19
Quiz 4-20
Summary 4-22
Practice 4 Overview: Configuring Backup Specifications 4-23
۵ Creating Backups with RMAN
Objectives 5-2
Creating Backup Sets 5-3
Creating Image Copies 5-4
Creating a Whole Database Backup 5-6
RMAN Backup Types 5-8
Fast Incremental Backup 5-10
vEnabling Fast Incremental Backup 5-11
Monitoring Block Change Tracking 5-12
Performing Proxy Copies 5-13
Creating Duplexed Backup Sets Using BACKUP COPIES 5-14
Creating Backups of Backup Sets 5-15
Backing Up Read-Only Tablespaces 5-16
Configuring Backup and Restore for Very Large Files 5-17
Creating RMAN Multisection Backups 5-18
Archival Backups: Concepts 5-19
Creating Archival Backups with EM 5-21
Creating Archival Backups with RMAN 5-22
Managing Archival Database Backups 5-23
Backing Up Recovery Files 5-24
Managing Backups: Reporting 5-25
Managing Backups: Dynamic Performance Views 5-27
Using Enterprise Manager to View Backup Reports 5-28
Managing Backups: Cross-Checking and Deleting 5-29
Quiz 5-30
Summary 5-32
Practice 5 Overview: Creating Backups 5-33
۶ Restore and Recovery Tasks
Objectives 6-2
Restoring and Recovering 6-3
Causes of File Loss 6-4
Critical Versus Noncritical 6-5
Automatic Tempfile Recovery 6-6
Log Group Status: Review 6-7
Recovering from the Loss of a Redo Log Group 6-8
Clearing a Log File 6-9
Recovering from a Lost Index Tablespace 6-10
Re-Creating Indexes 6-11
Authentication Methods for Database Administrators 6-13
Re-creating a Password Authentication File 6-14
Comparing Complete and Incomplete Recovery 6-16
Complete Recovery Process 6-17
Point-in-Time Recovery Process 6-18
Recovering a Read-Only Tablespace 6-20
Recovering NOLOGGING Database Objects 6-21
Recovering from the Loss of All Control File Copies: Overview 6-22
Recovering the Control File to the Default Location 6-23
viQuiz 6-24
Summary 6-26
۷ Using RMAN to Perform Recovery
Objectives 7-2
Using RMAN RESTORE and RECOVER Commands 7-3
Performing Complete Recovery: Loss of a Noncritical Data File in ARCHIVELOG
Mode 7-4
Performing Complete Recovery: Loss of a System-Critical Data File in ARCHIVELOG
Mode 7-5
Recovering Image Copies 7-6
Recovering Image Copies: Example 7-7
Performing a Fast Switch to Image Copies 7-8
Using SET NEWNAME for Switching Files 7-9
Substitution Variables for SET NEWNAME 7-10
Performing Restore and Recovery of a Database in NOARCHIVELOG Mode 7-11
Using Restore Points 7-12
Performing Point-in-Time Recovery 7-13
Performing Recovery with a Backup Control File 7-15
Recovery from Loss of Server Parameter File 7-16
Restoring the Server Parameter File from the Control File Autobackup 7-17
Restoring the Control File from Autobackup 7-18
Using Incremental Backups to Recover a Database in NOARCHIVELOG Mode 7-20
Restoring and Recovering the Database on a New Host 7-21
Preparing to Restore the Database to a New Host 7-22
Restoring the Database to a New Host 7-23
Performing Disaster Recovery 7-27
Quiz 7-29
Summary 7-31
Practice 7 Overview: Using RMAN to Perform Recovery 7-32
۸ Monitoring and Tuning RMAN
Objectives 8-2
Parallelization of Backup Sets 8-3
Monitoring RMAN Sessions 8-5
Monitoring RMAN Job Progress 8-7
Interpreting RMAN Message Output 8-9
Using the DEBUG Option 8-10
Interpreting RMAN Error Stacks 8-11
Tuning RMAN 8-12
viiRMAN Multiplexing 8-14
Allocating Disk Buffers: Example 8-15
Allocating Tape Buffers 8-16
Comparing Synchronous and Asynchronous I/O 8-18
Monitoring RMAN Job Performance 8-20
Asynchronous I/O Bottlenecks 8-21
Synchronous I/O Bottlenecks 8-22
Channel Tuning 8-23
Tuning the BACKUP Command 8-25
Tuning RMAN Backup Performance 8-27
Setting LARGE_POOL_SIZE 8-28
Tuning RMAN Tape Streaming Performance Bottlenecks 8-29
Quiz 8-31
Summary 8-33
Practice 8 Overview: Monitoring and Tuning RMAN 8-34
۹ Diagnosing the Database
Objectives 9-2
Data Recovery Advisor 9-3
Data Failures 9-6
Data Failure: Examples 9-7
Data Recovery Advisor RMAN Command-Line Interface 9-8
Listing Data Failures 9-9
Advising on Repair 9-11
Executing Repairs 9-12
Classifying (and Closing) Failures 9-13
Data Recovery Advisor Views 9-14
Best Practice: Proactive Checks 9-15
What Is Block Corruption? 9-16
Block Corruption Symptoms: ORA-01578 9-17
How to Handle Corruption 9-18
Setting Parameters to Detect Corruption 9-19
Block Media Recovery 9-21
Prerequisites for Block Media Recovery 9-22
The RECOVER…BLOCK Command 9-23
Automatic Diagnostic Workflow 9-24
Automatic Diagnostic Repository 9-25
The ADR Command-Line Tool (ADRCI) 9-26
The V$DIAG_INFO View 9-27
Location for Diagnostic Traces 9-28
viiiHealth Monitor: Overview 9-29
Running Health Checks Manually: PL/SQL Example 9-30
Viewing HM Reports Using the ADRCI Utility 9-31
Quiz 9-32
Summary 9-36
Practice 9 Overview: Diagnosing the Database 9-37
۱۰ Using Flashback Technology I
Objectives 10-2
Flashback Technology 10-3
Transactions and Undo 10-4
Guaranteeing Undo Retention 10-5
Preparing Your Database for Flashback 10-6
Using Flashback Technology to Query Data 10-8
Flashback Query 10-9
Flashback Query: Example 10-10
Flashback Version Query 10-11
Flashback Version Query: Considerations 10-12
Quiz 10-13
Flashback Table: Overview 10-15
Flashback Table 10-16
Enabling Row Movement on a Table 10-17
Performing Flashback Table 10-18
Flashback Table: Considerations 10-19
Quiz 10-20
Flashback Transaction Query 10-21
Using Enterprise Manager to Perform Flashback Transaction Query 10-22
Flashback Transaction Query: Considerations 10-23
Flashback Transaction 10-24
Prerequisites 10-25
Flashing Back a Transaction 10-26
Possible Workflow 10-27
Flashback Transaction Wizard 10-28
Choosing Other Back-out Options 10-29
Final Steps Without EM 10-31
Quiz 10-32
Summary 10-33
Practice 10 Overview: Performing Flashback Transaction Backout 10-34
۱۱ Using Flashback Technology II
Objectives 11-2
Oracle Total Recall Overview 11-3
Setup Process 11-4
How Total Recall Works 11-5
Oracle Total Recall Scenario 11-6
Transparent Schema Evolution 11-8
Full Schema Evolution 11-9
Restrictions 11-10
Guidelines 11-11
Viewing Flashback Data Archives 11-12
Quiz 11-13
Flashback Drop and the Recycle Bin 11-15
Recycle Bin 11-16
Restoring Tables from the Recycle Bin 11-18
Recycle Bin: Automatic Space Reclamation 11-19
Recycle Bin: Manual Space Reclamation 11-20
Bypassing the Recycle Bin 11-21
Querying the Recycle Bin 11-22
Quiz 11-23
Summary 11-24
Practice 11 Overview: Using Flashback Technology 11-25
۱۲ Performing Flashback Database
Objectives 12-2
Flashback Database 12-3
Flashback Database Architecture 12-4
Configuring Flashback Database 12-5
What You Need to Do 12-6
Flashback Database: Examples 12-7
Flashback Database Considerations 12-8
Monitoring Flashback Database 12-9
Monitoring Flashback Database with EM 12-11
Guaranteed Restore Points 12-12
Flashback Database and Guaranteed Restore Points 12-13
Quiz 12-15
Summary 12-17
Practice 12 Overview: Working with Flashback Database 12-18
۱۳ Managing Memory
Objectives 13-2
Memory Management: Overview 13-3
Reviewing Oracle Database Memory Structures 13-4
Buffer Cache 13-6
Using Multiple Buffer Pools 13-8
Shared Pool 13-10
Large Pool 13-11
Java Pool and Streams Pool 13-12
Redo Log Buffer 13-13
Automatic Memory Management: Overview 13-14
Oracle Database Memory Parameters 13-15
Monitoring Automatic Memory Management 13-16
Efficient Memory Usage: Guidelines 13-18
Memory Tuning Guidelines for the Library Cache 13-20
Automatic Shared Memory Management: Overview 13-22
How ASMM Works 13-23
Enabling Automatic Shared Memory Management 13-24
Disabling ASMM 13-25
Program Global Area (PGA) 13-26
Using the V$PARAMETER View 13-28
Quiz 13-29
Summary 13-30
Practice 13 Overview: Using AMM to Correct a Memory Allocation Problem 13-31
۱۴ Managing Database Performance
Objectives 14-2
Tuning Activities 14-3
Performance Planning 14-4
Instance Tuning 14-6
Performance Tuning Methodology 14-7
Performance Monitoring 14-8
Performance Tuning Data 14-9
Optimizer Statistics Collection 14-10
Statistic Preferences: Overview 14-12
Using Statistic Preferences 14-13
Setting Global Preferences with Enterprise Manager 14-14
Oracle Wait Events 14-15
Instance Statistics 14-16
Monitoring Session Performance 14-18
Displaying Session-Related Statistics 14-19
xiDisplaying Service-Related Statistics 14-20
Troubleshooting and Tuning Views 14-21
Dictionary Views 14-22
Automatic Workload Repository 14-23
Using Automatic Workload Repository Views 14-25
Real Application Testing Overview: Database Replay 14-26
The Big Picture 14-27
Quiz 14-28
Summary 14-29
Practice 14 Overview: Monitoring Instance Performance 14-30
۱۵ Managing Performance by SQL Tuning
Objectives 15-2
SQL Tuning 15-3
SQL Advisors 15-4
Automatic SQL Tuning Results 15-5
Implement Automatic Tuning Recommendations 15-6
SQL Tuning Advisor: Overview 15-7
Using the SQL Tuning Advisor 15-8
SQL Tuning Advisor Options 15-9
SQL Tuning Advisor Recommendations 15-10
Using the SQL Tuning Advisor: Example 15-11
Duplicate SQL 15-12
SQL Access Advisor: Overview 15-13
Typical SQL Access Advisor Session 15-14
Workload Source 15-15
Recommendation Options 15-16
Reviewing Recommendations 15-18
SQL Performance Analyzer: Overview 15-19
SQL Performance Analyzer: Use Cases 15-20
Using SQL Performance Analyzer 15-21
Quiz 15-22
Summary 15-26
Practice 15 Overview: Managing Performance by SQL Tuning 15-27
۱۶ Managing Resources
Objectives 16-2
Database Resource Manager: Overview 16-3
Database Resource Manager: Concepts 16-4
Why Use Resource Manager 16-5
Default Maintenance Resource Manager Plan 16-7
xiiExample: DEFAULT_PLAN 16-8
Potential Work Flow 16-9
Specifying Resource Plan Directives 16-11
Resource Allocation Methods for Resource Plans 16-12
Comparison of EMPHASIS and RATIO 16-13
Active Session Pool Mechanism 16-15
Setting the Active Session Pool 16-16
Specifying Thresholds 16-18
Setting Idle Timeouts 16-19
Limiting CPU Utilization at the Database Level 16-20
Limiting CPU Utilization at the Server Level: Instance Caging
Instance Caging Examples 16-23
Monitoring Instance Caging 16-24
Resource Consumer Group Mapping 16-25
Activating a Resource Plan 16-27
Database Resource Manager Information 16-28
Monitoring the Resource Manager 16-29
Quiz 16-32
Summary 16-33
Practice 16 Overview: Using the Resource Manager 16-34

۱۷ Automating Tasks with the Scheduler
Objectives 17-2
Simplifying Management Tasks 17-3
Core Components 17-4
Your Basic Work Flow 17-5
Quiz 17-7
Persistent Lightweight Jobs 17-8
Using a Time-Based or Event-Based Schedule 17-9
Creating a Time-Based Job 17-10
Creating an Event-Based Schedule 17-12
Creating Event-Based Schedules with Enterprise Manager 17-13
Creating an Event-Based Job 17-14
Event-Based Scheduling 17-15
Creating Complex Schedules 17-17
Quiz 17-18
Using Email Notification 17-19
Adding and Removing Email Notifications 17-20
Creating Job Chains 17-21
Example of a Chain 17-23
Advanced Scheduler Concepts 17-24
xiiiJob Classes 17-25
Windows 17-27
Prioritizing Jobs Within a Window 17-28
Creating a Job Array 17-29
Quiz 17-31
Creating a File Watcher and an Event-Based Job 17-32
Enabling File Arrival Events from Remote Systems 17-34
Scheduling Remote Database Jobs 17-35
Creating Remote Database Jobs 17-36
Scheduling Multiple Destination Jobs 17-37
Viewing Scheduler Meta Data 17-38
Quiz 17-40
Summary 17-41
Practice 17 Overview: Automating Tasks with the Scheduler 17-42
۱۸ Managing Space
Objectives 18-2
Space Management: Overview 18-3
Block Space Management 18-4
Row Chaining and Migration 18-5
Quiz 18-7
Free Space Management Within Segments 18-8
Types of Segments 18-9
Allocating Extents 18-10
Allocating Space 18-11
Creating Tables Without Segments 18-12
Controlling Deferred Segment Creation 18-13
Restrictions and Exceptions 18-14
Additional Automatic Functionality 18-15
Quiz 18-16
Table Compression: Overview 18-17
Compression for Direct-Path Insert Operations 18-18
OLTP Compression for DML Operations 18-20
Specifying Table Compression 18-21
Using the Compression Advisor 18-22
Using the DBMS_COMPRESSION Package 18-23
Compressing Table Data 18-24
Proactive Tablespace Monitoring 18-25
Thresholds and Resolving Space Problems 18-26
Monitoring Tablespace Space Usage 18-27
Shrinking Segments 18-28
xivResults of Shrink Operation 18-29
Reclaiming Space Within ASSM Segments 18-30
Segment Advisor: Overview 18-31
Segment Advisor 18-32
Implementing Recommendations 18-33
Automatic Segment Advisor 18-34
Manual Segment Shrink Using EM 18-35
Shrinking Segments Using SQL 18-36
Managing Resumable Space Allocation 18-37
Using Resumable Space Allocation 18-38
Resuming Suspended Statements 18-40
What Operations Are Resumable? 18-42
Quiz 18-43
Summary 18-44
Practice 18 Overview: Managing Storage 18-45
۱۹ Managing Space for the Database
Objectives 19-2
Database Storage 19-3
Supporting 4-KB Sector Disks 19-4
Using 4-KB Sector Disks 19-5
Specifying the Disk Sector Size 19-6
Quiz 19-7
Transporting Tablespaces 19-10
Concept: Minimum Compatibility Level 19-11
Minimum Compatibility Level 19-12
Transportable Tablespace Procedure 19-13
Determining the Endian Format of a Platform 19-14
Using the RMAN CONVERT Command 19-16
Transportable Tablespaces with Enterprise Manager 19-17
Transporting Databases 19-20
Database Transportation Procedure: Source System Conversion 19-21
Database Transportation Procedure: Target System Conversion 19-22
Database Transportation: Considerations 19-23
Quiz 19-24
Summary 19-25
Practice 19 Overview: Managing Space for the Database 19-26
۲۰ Duplicating a Database
Objectives 20-2
Using a Duplicate Database 20-3
Choosing Database Duplication Techniques 20-4
Duplicating an Active Database 20-5
Duplicating a Database with a Target Connection 20-6
Duplicating a Database with Recovery Catalog Without Target Connection 20-7
Duplicating a Database Without Recovery Catalog or Target Connection 20-8
Creating a Backup-Based Duplicate Database 20-9
Creating an Initialization Parameter File for the Auxiliary Instance 20-10
Specifying New Names for Your Destination 20-11
Using the SET NEWNAME Clauses 20-12
Substitution Variables for SET NEWNAME 20-13
Specifying Parameters for File Naming 20-14
Starting the Instance in NOMOUNT Mode 20-16
Ensuring That Backups and Archived Redo Log Files Are Available 20-17
Allocating Auxiliary Channels 20-18
Understanding the RMAN Duplication Operation 20-19
Specifying Options for the DUPLICATE Command 20-21
Using Additional DUPLICATE Command Options 20-22
Using EM to Clone a Database 20-23
Quiz 20-24
Summary 20-25
Practice 20 Overview: Duplicating a Database 20-26
Appendix A: Practices and Solutions
Appendix B: Performing Tablespace Point-in-Time Recovery
Objectives B-2
Tablespace Point-in-Time Recovery (TSPITR): Concepts B-3
Tablespace Point-in-Time Recovery (TSPITR): Terminology B-4
Tablespace Point-in-Time Recovery: Architecture B-5
When to Use TSPITR B-7
Preparing for TSPITR B-8
Determining the Correct Target Time B-9
Determining the Tablespaces for the Recovery Set B-10
Identifying Relationships That Span Recovery Set Boundaries B-11
Identifying Objects That Will Be Lost B-12
Performing Basic RMAN TSPITR B-13
Performing Fully Automated TSPITR B-14
xviUsing Image Copies for Faster TSPITR Performance B-15
Using Enterprise Manager to Perform TSPITR B-16
RMAN TSPITR Processing B-17
Performing RMAN TSPITR with an RMAN-Managed Auxiliary Instance B-19
Performing RMAN TSPITR Using Your Own Auxiliary Instance B-20
Troubleshooting RMAN TSPITR B-21
Summary B-22
Appendix C: Performing User-Managed Backup and Recovery
Objectives C-2
Types of Backup and Recovery Practices C-3
Performing a User-Managed Backup of the Database C-4
The Need for Backup Mode C-5
Identifying Files to Manually Backup C-6
Manually Backing Up a NOARCHIVELOG Database C-7
Manually Backing Up an ARCHIVELOG Database C-8
Backing Up the Control File C-9
Performing User-Managed Complete Database Recovery: Overview C-10
Performing Complete Closed Database Recovery: Overview C-11
Identifying Recovery-Related Files C-12
Restoring Recovery-Related Files C-13
Applying Redo Data C-15
Performing Complete Open Database Recovery C-16
Performing User-Managed Incomplete Recovery: Overview C-18
Choosing an Incomplete Recovery Method C-19
Performing User-Managed Incomplete Recovery C-20
Performing User-Managed Incomplete Recovery: Steps C-22
User-Managed Time-Based Recovery: Example C-23
User-Managed Cancel-Based Recovery: Example C-25
Summary C-27
Appendix D: Managing the ASM Instance
Objectives D-2
ASM Benefits for Administrators D-3
ASM Instance D-4
ASM Components: ASM Instance—Primary Processes D-6
ASM Instance Initialization Parameters D-7
Interaction Between Database Instances and ASM D-9
ASM Instance: Dynamic Performance Views D-10
ASM System Privileges D-11
Using Enterprise Manager to Manage ASM Users D-12
xviiStarting and Stopping ASM Instances Using SQL*Plus D-13
Starting and Stopping ASM Instances Using srvctl D-15
Starting and Stopping ASM Instances Using asmcmd D-16
Disk Group Overview D-17
ASM Disks D-18
Allocation Units D-19
ASM Files D-20
Extent Maps D-21
Striping Granularity D-22
Fine Grained Striping D-23
ASM Failure Groups D-25
Stripe and Mirror Example D-26
Failure Example D-27
Managing Disk Groups D-28
Creating and Dropping Disk Groups Using SQL*Plus D-29
Adding Disks to Disk Groups D-30
Miscellaneous ALTER Commands D-31
ASM Management Using Enterprise Manager D-32
ASM Disk Group Compatibility D-33
ASM Disk Group Attributes D-35
Using Enterprise Manager to Edit Disk Group Attributes D-36
Retrieving ASM Metadata D-37
ASM Fast Mirror Resync Overview D-38
Summary D-39