چطوری از esxi بعنوان ntp server استفاده کنیم

نحوه راه اندازی ntp server در esxi
یعنی می خواهیم که روی سرور esxi یک سرویس ntp server بالا بیاوریم که به دیگر سرورها سرویس زمان و تاریخ را بدهد.
تمامی دستورات با کاربر root انجام شود.

۱- با یک ترمینال به سرور esxi وصل شوید
۲- در مسیر زیر یک فایل بنام custom.xml بسازید

/etc/vmware/firewall

۳- محتوی فایل custom.xml بشکل زیر قرار دهید

<ConfigRoot>
<service id=’0045′>
<id>ntpServer</id>
<rule>
<direction>inbound</direction>
<protocol>udp</protocol>
<port type=’dst’>123</port>
</rule>
</service>
</ConfigRoot>

۴-حال فایروال esxi را با دستور زیر یکبار غیرفعال و فعال کنید.

esxcli network firewall set –enabled fasle
esxcli network firewall set –enabled true

۵- حال به vCenter وصل شوید و به قسمت

esxi host-> Configure -> Firewall

سپس در قسمت راست دکمه EDIT را بزنید سپس تیک ntpServer را بزنید و سپس دکمه OK را بزنید.
الان همه چی حله و می توانید esxi را بصورت ntp server استفاده کنید.

۶- آزمایش : روی یک سرور لینوکس بسته chrony را نصب کنید و در فایل

/etc/chrony.conf

در پایین قسمت

# Please consider joining the pool (http://www.pool.ntp.org/join.html).

یک خط بصورت زیر اصافه کنید IP مورد نظر مربوط به esxi می باشد

 

server 192.168.100.5 iburst

۷- حال سرویس chrony را   دوباره راه اندازی کنید

systemctl restart chronyd

 

۸- حال با دستور زیر تست کنید ببینید که زمان را از سرور مورد نظر می گیرد.

chronyc sources
۲۱۰ Number of sources = 1
MS Name/IP address Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^* ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫۵ ۳ ۶ ۳۷ ۲۳ +۱۰us[ +21us] +/- 105ms

۹- هر وقت که علامت * را کنار علامت ^ دیدید یعنی همه چی درست هست. حال با دستور date زمان و تاریخ سیستم را چک کنید.

date
Sun Aug 18 16:29:21 +0430 2019