کوپن های  تخفیف ۳۵ درصدی محصولات آموزشی اوراکل کده تا تاریخ ۱۲ فروردین ۹۹

فیلم های آموزشی دوره های اوراکل به زبان پارسی کاملا عملی و کاربردی.

کوپن های تخفیف :

Oracle Database 11g SQL Fundamentals I &II

code : sql35

Oracle database 11g PLSQL Fundamentals & Program Units

code : plsql35

Oracle Database 11g Administration Wrokshop 1

code: admin135

Oracle Database 11g Administration Wrokshop 2

code: admin235

Oracle Data Guard Administration 11g

code: dataguard35

Oracle RAC & Grid Infrastructure 11g

code: rac35

لینک تهیه فیلم های آموزشی: