بازیابی اطلاعات اوراکل بدون backup

بازیابی اطلاعات و ساختار جداول در پایگاه داده اوراکل در بدتری…